โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์ เป็นโรงพยาบาลขนาดกลาง 59 เตียง (รองรับสูงสุด 80 เตียง) จดทะเบียนด้วยทุน 250 ล้านบาทในนามบริษัทรวมแพทย์สรรพสิทธิ์จำกัด เปิดให้บริการครั้งแรกวันที่ 12 สิงหาคม 2558 บริหารงานโดย นพ.ปรีดา อิทธิธรรมบูรณ์ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและศัลยกรรมความงาม แก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด จุดหมายปลายทางของความงามและสุขภาพที่ดี

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์ เป็นโรงพยาบาลขนาดกลาง 59 เตียง (รองรับสูงสุด 80 เตียง) จดทะเบียนด้วยทุน 250 ล้านบาทในนามบริษัทรวมแพทย์สรรพสิทธิ์จำกัด เปิดให้บริการครั้งแรกวันที่ 12 สิงหาคม 2558 บริหารงานโดย นพ.ปรีดา อิทธิธรรมบูรณ์ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและศัลยกรรมความงาม แก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด จุดหมายปลายทางของความงามและสุขภาพที่ดี

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์ เป็นโรงพยาบาลขนาดกลาง 59 เตียง (รองรับสูงสุด 80 เตียง) จดทะเบียนด้วยทุน 250 ล้านบาทในนามบริษัทรวมแพทย์สรรพสิทธิ์จำกัด เปิดให้บริการครั้งแรกวันที่ 12 สิงหาคม 2558 บริหารงานโดย นพ.ปรีดา อิทธิธรรมบูรณ์ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและศัลยกรรมความงาม แก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด จุดหมายปลายทางของความงามและสุขภาพที่ดี

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์ เป็นโรงพยาบาลขนาดกลาง 59 เตียง (รองรับสูงสุด 80 เตียง) จดทะเบียนด้วยทุน 250 ล้านบาทในนามบริษัทรวมแพทย์สรรพสิทธิ์จำกัด เปิดให้บริการครั้งแรกวันที่ 12 สิงหาคม 2558 บริหารงานโดย นพ.ปรีดา อิทธิธรรมบูรณ์ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและศัลยกรรมความงาม แก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด จุดหมายปลายทางของความงามและสุขภาพที่ดี