พริ้นซิเพิล เฮลล์แคร์ รุกหนักประเทศเพื่อนบ้าน ชูจุดขาย “Medical Tourism”

โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี รุกหนัก "Medical Tourism - การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ก้าวสู่ Medical Hub of E-San ได้รับเกียรติ พระขนิษฐาในสมเด็จนโรดม สีหาโมนี มหากษัตริย์ราชอาณาจักรกัมพูชา ดำเนินเยี่ยมโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี - ศรีสะเกษ พร้อมร่วมประเพณีแห่เทียน อุบลราชธานี 2565

Cambodia

เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม ที่ผ่านมา โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี และ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ จับมือร่วมกันจัดโครงการทัวร์สุขภาพดี วิถีวัฒนธรรมอุบลราชธานี ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2565 ขึ้น โดยชูจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ หรือ  Medical Tourism สร้างโอกาสให้แก่ธุรกิจ และชุมชนเป็นการต่อยอดทางธุรกิจ การทำการตลาดอย่างยั่งยืน ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ เศวต ศรีศิริ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี มาให้ข้อมูลของการจัดงานในครั้งนี้

              โครงการทัวร์สุขภาพดี วิถีวัฒนธรรมอุบลราชธานีที่เราจัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี และโรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ ด้วยเราวางวัตถุประสงค์ที่เราต้องการขยายความร่วมมือทางการแพทย์ไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้เราได้มีโอกาสทำการตลาดเชิงรุกไปยังประเทศลาวแล้ว หลังจากได้มีการเปิดด่านพรมแดน เรามองเห็นช่องทางการตลาดที่สามารถยกระดับการทำงานการตลาดของเราพร้อมกับการส่งเสริม ประเพณี วัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชนทางด้านการท่องเที่ยว ให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับเรื่องทางการแพทย์ หรือที่เราเริ่มได้ยินกันมาสักพัก คือ Medical Tourism ซึ่งก่อนหน้าที่โลก ต้องประสบกับสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19 ประเทศไทย เป็นหนึ่งในประเทศที่เป็น Health Destination ของคนทั่วโลก ไม่เฉพาะในหัวเมืองอย่างกรุงเทพมหานคร ศักยภาพขีดความสามารถทางการรักษาของโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ที่เราเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายความร่วมมือของโรงพยาบาลทั่วประเทศในเครือ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จุดนี้ช่วยส่งเสริมความเข้มแข็ง ให้เราพร้อมสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุม และตรงจุดมากยิ่งขึ้น ดูแลในระดับของการ Personalize Health Check up ไปจนถึงการดูแลแบบ Preventive ในโรคที่เกิดขึ้น แฝงตัวอยู่ในร่างการ เราสามารถตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงเหล่านี้ และสามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเพื่อป้องกัน รักษา ดูแล ฟื้นฟูให้ผู้ป่วยกลับมามีชีวิตประจำวันที่ปกติสุขมากที่สุด
          อย่างที่เรียนแจ้ง ก่อนหน้านี้เราได้เปิดตลาดเชิงรุกไปยังประเทศลาว ในครั้งแรกนี้ เราจึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศ กับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านที่
2 คือ ประเทศกัมพูชา โดยร่วมได้ร่วมมือกับโรงพยาบาล พริ้นซ์ ศรีสะเกษ อีกหนึ่งรพ. ในเครือของเราในการร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ขึ้น โดยครั้งแรกนี้ เราได้รับเกียรติอย่างสูงสุด ที่ได้ถวายการต้อนรับ องค์หญิง นโรดม สุเพียะนารี พระขนิษฐาในสมเด็จนโรดม สีหโมนี มหากษัตริย์ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมคณะบุคคลสำคัญของรัฐบาล และหน่วยงานกาชาดของประเทศ เดินทางมาร่วมศึกษาดูงานยังจังหวัดอุบลราชธานี แ ละศรีสะเกษ ในวันที่ 13-15 กรกฏาคม 65 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมพอดีกับ จังหวัดอุบลราชธานี จะมีการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของไทย ส่งเสริมพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการณรงค์ให้ประชาชน ได้ถือศีลเพื่อเป็นพุทธบูชา ในช่วงเดือนเข้าพรรษาในทุกๆปี เราจึงได้วางแผนการเดินทางท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ นำคณะฯไปเยี่ยมชมงานประเพณีแห่เทียนในปีนี้ ที่กลับมาจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา อีกทั้งเรายังวางแผนนำคณะไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญๆอีกหลายที่ด้วยกัน อาทิ วัดพระธาตุหนองบัว ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดประจำจังหวัดอุบลราชธานีของเรา และได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธฑภัณฑ์ บ้านคำปุ่น หนึ่งในสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวอุบลราชธานี ผ่านทางงานสิ่งทอ ผ้า ฝีมือของพี่น้องชาวอุบลราชธานีแท้แต่ดั้งเดิม

          ทางด้านการแพทย์ เราได้จัดวางแผนในการพาคณะฯ เข้ารับบริการการตรวจสุขภาพ และประเมินสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ณ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี อีกทั้งยังเป็นการนำเสนอถึงศักยภาพทางการแพทย์ของเราที่พร้อมด้วยคณะแพทย์ที่เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชาชีพ เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และการบริการที่ดีเยี่ยม เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับบริการทุกท่าน อีกทั้งเรายังมีทีมสื่อมวลชนทางกัมพูชามาร่วมในคณะครั้งนี้ด้วย ก็ถือว่าเราจะได้ประชาสัมพันธ์ทั้งจังหวัดอุบลราชธานีในภาพรวมไปยังพี่น้องชาวกัมพูชาได้ทราบ ซึ่งผมถือว่าเป็นการทำงานตลาดอย่างยั่งยืน เราคาดหวังว่าเราจะได้ส่งเสริมศักยภาพของจังหวัดอุบลราชธานีในภาพรวม ทั้งด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และที่แน่นอนคือ ความเชื่อมั่นในศักยภาพทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ที่เรากำลังมุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวขึ้นเป็น Medical Hub of E-San หรือ ศูนย์การแพทย์ประจำภูมิภาคอีสานของไทย ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการในท้องถิ่น จังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่ต้องการการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ดีเยี่ยม มีความมั่นใจในการเดินทางมารับบริการ ได้รับการรักษา ดูแล ฟิ้นฟู และที่สำคัญคือการบริการที่เป็นเลิศ นี่เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ครับ  นายแพทย์ เศวต ศรีสิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานีกล่าว

            ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางโรงพบาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ได้รับเกียรติอย่างสูงสุด ได้ตอบรับการดำเนินเป็นการส่งพระองค์ ของ องค์หญิง นโรดม สุเพียะนารี พระขนิษฐาในสมเด็จนโรดม สีหโมนี มหากษัตริย์ราชอาณาจักรกัมพูชา เดินทางมาพร้อมคณะบุคคลสำคัญในรัฐบาล และกระทรวงต่างๆ เพื่อศึกษาดูงาน และเข้ารับบริการการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานีเป็นการส่วนตัว ทางทีมงานได้มีโอกาสขอประทานสัมภาษณ์จาก องค์หญิง    นโรมดม สุเพียะนารี เป็นการส่วนพระองค์อีกด้วย

              “ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ คุณหมอ และทีมงานโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ท่านหญิง และเพื่อนร่วมงานที่มาร่วมในงานในครั้งนี้ ทำให้ดิฉันมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานีแห่งนี้ค่ะ” ซึ่งพระองค์หญิงฯ ยังกล่าวอีกว่า ในครั้งนี้ได้มาดูงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานี ดิฉันรู้สึกมีความสุขมาก และตื่นตาตื่นใจกับวัฒนธรรมของอุบลราชธานี ที่ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ และจะนำประสบการณ์ในครั้งนี้กลับไปเล่าสู่พี่น้องชาวกัมพูชาให้ได้รู้จัดประเทศไทย รู้จักจังหวัดอุบลราชธานีมากยิ่งขึ้น ถึงแม้จะเป็นครั้งแรกที่ได้เดินทางมาที่อุบลราชธานี ก่อนหน้านี้เคยเดินทางรักษาอาการเจ็บป่วยที่ประเทศไทยเหมือนกัน แต่ครั้งนี้เป็ฯครั้งแรกที่ดิฉันได้มาเยี่ยมชม และใช้บริการของโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานีแห่งนี้ ได้มาตรวจสุขภาพ เช็คร่างกาย หลังจากที่ได้รับการตรวจโดยทีมแพทย์ และพยาบาล ทำให้ดิฉันรู้สึกอบลอุ่นใจมาก เห็นถึงการบริการที่ดีของคุณหมอ พยาบาล รวมถึงพนักงานของโรงพยาบาลอีกด้วย นี้เป็นประเด็นที่ 1   ที่รู้สึกประทับใจ
              ประเด็นที่
2 คือ เรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา มีความเหมาะสมด้วยค่ะ ที่ทำให้ดิฉันยิ่งรู้สึกอบอุ่นใจ และดีใจมากที่ได้มาโรงพยาบาลพริ้นฯ อุบลราชธานีแห่งนี้ ซึ่งดิฉันจะนำประสบการณ์และสิ่งดีๆที่ได้รับในครั้งนี้กลับไปยังกัมพูชา เพื่อได้เล่าสู่ปประชาชนกัมพูชาได้ฟัง ถ้าหากมีผู้ที่สนใจ หรือ มีปัญหาทางด้านสุขภาพ ดิฉันก้จะแนะนำพวกเข้าให้มารักษาที่โรงพบาบาล พริ้นซ์ อุบลราชธานี เพราะเป็นโรงพยาบาลที่ดี มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมสำหรับคน สำหรับผู้ที่มีสถานะปานกลางก็สามารถเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะ
              พระองค์หญิงฯ ยังกล่าวอีกว่า การเดินทางมาในครั้งนี้ ถึงจะเป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้มาที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างกัน ดิฉันหวังว่าในอนาคตอาจจะได้มีโอกาสเห็นโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เปิดให้บริการที่ปะเทศกัมพูชาของฉัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชา
ไทย ในการให้การรักษาพยาบาลแก่พี่น้องชาวกัมพูชาได้อย่างใกล้ชิด

              สุดท้ายนี้ ดิฉันของฝากถึงประชาชนไทย และ กัมพูชาทุกท่านว่า หากมีความสนใจ ต้องการการรักษาอาการป่วยจากโรคต่างๆ หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ ทุกท่านสามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอ และรักษาที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี ได้ค่ะ ที่เปิดให้บริการทั่วประเทศ อาทิเช่น โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี และ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษค่ะ

              โครงการทัวร์สุขภาพดี วิถีวัฒนธรรมอุบลราชธานี โดยโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี และ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ ถือเป็นครั้งแรกของการจัด และได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี สร้างรอยยิ้ม ความความประทับใจในศิลปะ วัฒนธรรมของชาวอุบลราชธานี สืบสานประเพณีเก่าแก่ของอุบลฯ สู่พี่น้องประชาชนประเทศเพื่อนบ้าน นำความประทับใจเหล่านี้กลับสู่ประเทศกัมพูชา พร้อมสุขภาพที่ดีกลับไปอีกด้วย 

Cambodia
Cambodia
Cambodia
Cambodia
Cambodia
Cambodia
Cambodia
Cambodia
Cambodia
Cambodia
Cambodia
Cambodia
Cambodia
Cambodia
Cambodia
Cambodia
Cambodia

ส่งข้อความถึงเรา