All Departments
กุมารเวชกรรม
จักษุ
ปฏิบัติทั่วไป
พยาธิวิทยา
รังสี
วิสัญญี
ศัลยกรรมตกแต่ง
ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยกรรมประสาท
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก
สูตินรีเวชฯ
หมอปรีดา
หู คอ จมูก
อายุรกรรม ระบบประสาท
อายุรกรรมโรคไต
อายุรศาสตร์
เวชปฏิบัติทั่วไป
นายแพทย์ปรีดา อิทธิธรรมบูรณ์
นพ. ปรีดา อิทธิธรรมบูรณ์
,

เเพทย์โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

- View Profile
นายแพทย์ปัญญา อิทธิธรรมบูรณ์
นพ. ปัญญา อิทธิธรรมบูรณ์

เเพทย์โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

- View Profile
แพทย์หญิงดวงแก้ว อิทธิธรรมบูรณ์
พญ. ดวงแก้ว อิทธิธรรมบูรณ์

เเพทย์โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

- View Profile
นพ. ภาณุมาศ ดวงสินธุ์
นพ. ภาณุมาศ ดวงสินธุ์

เเพทย์โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

- View Profile
นพ. ไพวัณ วัฒนราษฎร์

เเพทย์โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

- View Profile
นพ. เดชา กล้าเชี่ยว

เเพทย์โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

- View Profile
นพ. อาคม อารยาวิชานนท์

เเพทย์โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

- View Profile
พญ. ปาริชาติ วงศ์เสนา

เเพทย์โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

- View Profile
นพ. สุรเดช ธีระเกียรติพงษ์

เเพทย์โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

- View Profile
นพ. ทวีชัย จำรัสธนสาร

เเพทย์โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

- View Profile
นพ. ธีรพล เกาะเทียน

เเพทย์โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

- View Profile
นพ. ตรี หาญประเสริฐพงษ์

เเพทย์โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

- View Profile
นพ. จรูญพงษ์ ชูรัตน์

เเพทย์โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

- View Profile
นพ. ณรงค์เดช เวชกามา

เเพทย์โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

- View Profile
นพ. พิเชษฐ์ หล่อวินิจนันท์

เเพทย์โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

- View Profile
พญ. ขวัญนุช ศรีกาลา

เเพทย์โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

- View Profile
นพ. ธีรพล วัชรปรีชาสกุล

เเพทย์โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

- View Profile