แผนก: อายุรกรรม

นพ.นพพร ยิ่งสนองชาติ

ประวัติการศึกษา
– 2547-2553 เวชปฏิบัติ แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– 2557-2560 วุฒิบัตรอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ประวัติการทำงาน
– 2563-ปัจจุบัน อายุรแพทย์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี
– 2561-2563 อายุรแพทย์ โรงพยาบาลบางนา 1
– 2560-2561 อายุรแพทย์ โรงพยาบาลบางนา 5

ทำนัด : นพ.นพพร ยิ่งสนองชาติ

ส่งข้อความถึงเรา