แผนก: อายุรกรรม

นพ.นพพร ยิ่งสนองชาติ

ประวัติการศึกษา
2547-2553
เวชปฏิบัติ แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2557-2560
วุฒิบัตรอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ประวัติการทำงาน
2563-ปัจจุบัน
อายุรแพทย์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี
2561-2563
อายุรแพทย์ โรงพยาบาลบางนา 1
2560-2561
อายุรแพทย์ โรงพยาบาลบางนา 5

ทำนัด : นพ.นพพร ยิ่งสนองชาติ

ส่งข้อความถึงเรา