แผนก: อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

นพ.ภาณุมาศ ดวงสินธุ์

เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00 – 12.00 น.

ประวัติการศึกษา
– 2551-2557 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน
– 2563-ปัจจุบัน แพทย์ประจำ OPD แล ER โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี
– 2560-2563 แพทย์ประจำ OPD แล ER โรงพยาบาลสรรสิทธ์อินเตอร์ จ.อุบลราชธานี
– 2558-2560 แพทยประจำ โรงพยาบาลราชเวช จ.อุบลราชธานี
– 2557-2558 แพทยประจำ โรงพยาบาลนาตาลและโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ จ.อุบลราชธานี

ทำนัด : นพ.ภาณุมาศ ดวงสินธุ์

ส่งข้อความถึงเรา