แผนก:ฉุกเฉิน

นพ.ภาณุมาศ ดวงสินธุ์

ประวัติการศึกษา
2551-2557 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน
2563-ปัจจุบัน
แพทย์ประจำ OPD แล ER โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี
2560-2563
แพทย์ประจำ OPD แล ER โรงพยาบาลสรรสิทธ์อินเตอร์ จ.อุบลราชธานี
2558-2560
แพทยประจำ โรงพยาบาลราชเวช จ.อุบลราชธานี
2557-2558
แพทยประจำ โรงพยาบาลนาตาลและโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ จ.อุบลราชธานี

ทำนัด : นพ.ภาณุมาศ ดวงสินธุ์

ส่งข้อความถึงเรา