แผนก: อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

นพ.ภาณุมาศ ดวงสินธุ์

เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00 – 12.00 น.

ประวัติการศึกษา
2551-2557 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน
2563-ปัจจุบัน
แพทย์ประจำ OPD แล ER โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี
2560-2563
แพทย์ประจำ OPD แล ER โรงพยาบาลสรรสิทธ์อินเตอร์ จ.อุบลราชธานี
2558-2560
แพทยประจำ โรงพยาบาลราชเวช จ.อุบลราชธานี
2557-2558
แพทยประจำ โรงพยาบาลนาตาลและโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ จ.อุบลราชธานี

ทำนัด : นพ.ภาณุมาศ ดวงสินธุ์

ส่งข้อความถึงเรา