แผนก: อายุรกรรม

พญ.ธนิดา กสิกรอุดมไพศาล

เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00 – 17.00 น.

ประวัติการศึกษา
– พ.ศ.2549 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– พ.ศ.2555 อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
– พ.ศ.2561 เวชบำบัดวิกฤต โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

ประวัติการทำงาน
– พ.ศ.2550 Intern โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
– พ.ศ.2555-2564 อายุรแพทย์ โรงพยาบาลศุภมิตร
– พ.ศ.2565-2565 อายุรแพทย์ โรงพยาบาลนวเวช
– พ.ศ.2565-ปัจจุบัน อายุรแพทย์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

ทำนัด : พญ.ธนิดา กสิกรอุดมไพศาล

ส่งข้อความถึงเรา