แผนก: สูติ-นรีเวช

พญ.ปรมาภรณ์ ภาสตโรจน์

เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 14.00 น.

ประวัติการศึกษา
– พ.ศ.2536-2542 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– พ.ศ.2545-2548 สูติ-นรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

ประวัติการทำงาน
– พ.ศ.2548-2549 สูติ-นรีแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
– พ.ศ.2549-2558 สูติ-นรีแพทย์ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี
– พ.ศ.2559-2560 สูติ-นรีแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลับอุบลราชธานี
– พ.ศ.2563-ปัจจุบัน สูติ-นรีแพทย์ โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

ทำนัด : พญ.ปรมาภรณ์ ภาสตโรจน์

ส่งข้อความถึงเรา